Image

Konsultacje prawne dla administracji publicznej

Obsługa jednostek budżetowych, organów administracji, jednostek samorządu terytorialnego

Prawo i postępowanie administracyjne stanowią niezwykle wyspecjalizowaną gałąź prawa. Postępowania w tym zakresie charakteryzują się wysokim stopniem skomplikowania prawnego i faktycznego.
Kancelaria adwokacka zajmuje się wszechstronną obsługą prawną gmin, jednostek budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów sektora publicznego. Ze względu na specyfikę pracy konkretnego urzędu nasza Kancelaria proponuje dopasowane formaty obsługi. Obsługa organów administracji publicznej wymaga indywidualnego podejścia do każdego podmiotu.
   
Image

.

Zakres obsługi prawnej jednostek budżetowych, organów administracji, jednostek samorządu terytorialnego

W ramach obsługi prawnej komórek organizacyjnych świadczy czynności polegające w szczególności na:
 
 • stałym doradztwie prawnym, udzielaniu opinii prawnych i konsultacji prawnych, wyjaśnień i interpretacji obowiązujących przepisów prawa,
 • sporządzaniu pisemnych i ustnych opinii prawnych,
 • opiniowaniu i konsultowaniu projektów statutów, regulaminów, zarządzeń i innych dokumentów regulujących funkcjonowanie komórek organizacyjnych,
 • opiniowaniu i konsultowaniu projektów aktów prawnych, umów oraz innych dokumentów związanych z zaciąganiem zobowiązań i nabywaniem praw, udział w negocjacjach związanych z zawarciem umowy, aneksów do umów,
 • opiniowaniu czynności związanych z dochodzeniem odszkodowań, naliczaniem kar umownych, przewidzianych w umowach zawartych przez Zamawiającego,
 • opiniowaniu projektów innych pism związanych z wykonywaniem zadań w ramach danej komórki organizacyjnej,
 • opiniowaniu i doradztwie przy czynnościach związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości,
 • udział w spotkaniach i naradach z organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami,
 • opiniowaniu oświadczeń woli,
 • zastępstwie prawnym i procesowym we wszystkich przekazanych do prowadzenia sprawach (także rozpoczętych) związanych z działalnością jednostki, w tym zastępstwie przed wszystkimi sądami powszechnymi, administracyjnymi, polubownymi, ogólnymi i szczególnymi organami administracji państwowej i samorządowej, w szczególności przed SKO, RIO, NIK, KIO,
 • opracowywaniu projektów pism sądowych, projektów pism do organów ścigania oraz innych instytucji w związku z toczącymi się postępowaniami cywilnymi, gospodarczymi, karnymi, administracyjnymi, finansowymi i podatkowymi,
 • doradztwie oraz prowadzeniu spraw dotyczących funkcji sprawowanych w innych podmiotach (związki międzygminne, spółki, stowarzyszenia i inne osoby prawne),
 • wykonywaniu innych czynności wchodzących w zakres pomocy prawnej stosownie do zgłoszonych potrzeb,
 • informowanie o dostrzeżonych uchybieniach w działalności Urzędu Miasta w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień.

Dziedziny prawa

 • prawo i postępowanie administracyjne,
 • postępowanie egzekucyjne w administracji,
 • postępowanie sądowoadministracyjne,
 • prawo i postępowanie cywilne,
 • prawo budowlane i gospodarka nieruchomościami,
 • prawo zamówień publicznych,
 • partnerstwo publiczno-prywatne,
 • prawo handlowe i gospodarcze,
 • prawo budżetowe,
 • prawo i postępowanie podatkowe,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • opiniowanie i tworzenie aktów prawa miejscowego.

Formy współpracy z kancelarią

Kancelaria proponuje współpracę w różnych formach dostosowanych do potrzeb Klienta. Oferujemy obsługę prawną zarówno na zasadzie stałej współpracy, jak i w ramach jednostkowych zleceń. Każdorazowo staramy się dostosować zakres i koszty obsługi prawnej do indywidualnych potrzeb Klienta.
Stała obsługa prawna polega na zawarciu umowy gwarantującej kompleksową i bieżącą obsługę prawną za miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie (ewentualnie za uzgodnioną stawkę godzinową). Stała obsługa prawna ma na celu także reprezentowanie podmiotu w aspektach jego działalności, szczegółowo określonej w podpisanej z Kancelarią umowie. Świadczymy pomoc prawną w zakresie wszystkich problemów prawnych, z jakimi spotykają się w swojej działalności urzędy i różnego rodzaju jednostki sektora finansów publicznych.
Okresowa współpraca 
polega na opracowaniu rozwiązań dla określonego problemu lub kontraktu (np. opinia prawna, udział w negocjacjach, ekspertyza, oferta, umowa, itp.) aż do zakończenia zlecenia. Zlecenia rozliczane są z uwzględnieniem nakładu pracy przy wykonywaniu zlecenia, zazwyczaj w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, uzgodnionego z góry.
Jednorazowe zlecenie
prowadzenia sprawy polega na opracowaniu problemu i reprezentowaniu Klienta przed sądem bądź organem administracyjnym. Po przyjęciu zapytania/zlecenia następuje jego wstępna merytoryczna weryfikacja oraz przedstawienie proponowanej ceny za usługę. W przypadku akceptacji ceny, zawarcie umowy z klientem oraz - gdy jest to niezbędne dla realizacji usługi - odebranie pełnomocnictwa do działania.


Nasza kancelaria

Siedziba

Plac Pocztowy 7/3, 65-305 Zielona Góra

Telefon

690 600 570

E-mail

kancelaria@pietak.pl

Godziny pracy kancelarii

Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 18:00
(po wcześniejszym umówieniu terminu)
Sobota: możliwość spotkania
wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu


Formularz kontaktowy

.