Image

Konsultacja prawna dla organizacji pozarządowych

Pomoc prawna dla organizacji pozarządowych i społecznych

Kancelaria Adwokacka oferuje kompleksową obsługę prawną organizacji pozarządowych i społecznych: stowarzyszeń oraz fundacji (prowadzących działalność gospodarczą oraz nie prowadzących takiej działalności), klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich itp. Pomagamy w założeniu organizacji oraz w bieżącej obsłudze działalności. W ramach naszych usług przygotowujemy m.in. akty założycielskie, statuty (wraz z rejestracją w KRS), regulaminy, umowy (w szczególności umowy sponsoringu, darowizny, wolontariatu, najmu lub użyczenia lokalu), dokumenty związane z zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego.
Doradzamy w procesie uzyskiwania statusu organizacji pożytku publicznego, obsługi zewnętrznych źródeł finansowania, a także w przypadku przekształceń (łączenie, zmiana formy NGO) czy likwidacji organizacji. Pomagamy członkom stowarzyszeń i fundacji w rozwiązywaniu problemów prawnych. W naszych działaniach na rzecz organizacji pozarządowych bierzemy pod uwagę ich specyfikę oraz ograniczone środki pieniężne w pierwszej fazie rozwoju.
   

Oferowane formy pomocy prawnej


Zakres usług dla organizacji pozarządowych i społecznych obejmuje w szczególności:
 • przygotowanie aktów założycielskich organizacji (statutów),
 • przeprowadzanie zebrań założycielskich stowarzyszeń,
 • rejestracja organizacja w KRS (z możliwością zastępstwa prawnego w zakresie rejestracji),
 • bieżąca obsługa prawna i doradztwo dla organów nadzorczych i organów zarządczych,
 • obsługa prawna posiedzeń organów nadzorczych i organów zarządczych,
 • weryfikacja bieżących dokumentów organizacji kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
 • przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie,
 • przygotowywanie i nadzór nad dokumentacją organizacji,
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych oraz przed różnego rodzaju organami administracji publicznej,
 • opiniowanie i projektowanie umów, regulaminów itp.,
 • bieżące konsultacje prawne,
 • przeprowadzenie procedur związanych z zakończeniem działalności i likwidacją stowarzyszenia lub fundacji,
 • doradztwo w kwestiach związanych z uzyskiwaniem statusu organizacji pożytku publicznego.
   

Formy współpracy z kancelarią

  
Kancelaria proponuje współpracę w różnych formach dostosowanych do potrzeb Klienta. Klientom oferowana jest obsługa prawną na zasadzie stałej współpracy, a także w ramach jednostkowych zleceń. Staramy się dostosować zakres i koszty obsługi prawnej do indywidualnych potrzeb Klienta. Kompleksowa obsługa prawna prowadzona może być w oparciu o różnorodne zasady współpracy:
          
Jednorazowe zlecenie prowadzenia sprawy polega na opracowaniu problemu i reprezentowaniu Klienta przed sądem bądź organem administracyjnym. Po przyjęciu zapytania/zlecenia następuje jego wstępna merytoryczna weryfikacja oraz przedstawienie proponowanej ceny za usługę. W przypadku akceptacji ceny, zawarcie umowy z klientem oraz - gdy jest to niezbędne dla realizacji usługi - odebranie pełnomocnictwa do działania.
Okresowa współpraca z Klientem polega na opracowaniu rozwiązań dla określonego problemu lub kontraktu (np. opinia prawna, udział w negocjacjach, ekspertyza, oferta, umowa, itp.) aż do zakończenia zlecenia. Zlecenia rozliczane są z uwzględnieniem nakładu pracy przy wykonywaniu zlecenia, zazwyczaj w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, uzgodnionego z góry.
Stała obsługa prawna polega na zawarciu umowy gwarantującej kompleksową i bieżącą obsługę prawną za miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie (ewentualnie za uzgodnioną stawkę godzinową). Stała obsługa prawna ma na celu także reprezentowanie podmiotu (osoby fizycznej bądź prawnej) w aspektach jego działalności prawnej, szczegółowo określonej w podpisanej z Kancelarią umowie, od chwili jej zawiązania do czasu rozwiązania umowy. Zakres spraw prowadzonych przez Kancelarię nie jest w żaden sposób ograniczony. Świadczymy pomoc prawną w zakresie wszystkich problemów prawnych, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy ( lub osoby fizyczne) w swojej działalności, przy czym obsługa może być prowadzona we wszystkich lub tylko wybranych dziedzinach działalności Klienta.

Wysokość i zasady płatności wynagrodzenia

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem, a jego wysokość zależy od nakładu pracy, złożoności zagadnienia prawnego, czasu trwania sprawy oraz charakteru współpracy.
Przed przyjęciem sprawy do prowadzenia Kancelaria dokonuje analizy problemu Klienta, oceniając zarówno niezbędne koszty, jak i szanse osiągnięcia zamierzonego celu. Taki sposób działania umożliwia bezkonfliktową współpracę oraz możliwość przewidzenia przez klienta wydatków związanych ze sprawą. Jedną z zasad funkcjonowania Kancelarii Adwokackiej jest przejrzystość działań, w szczególności to, aby wszelkie ustalenia finansowe były jasne, a Klient nie był dodatkowo zaskakiwany.
Mając na względzie rodzaj sprawy w stosunku do kosztów obsługi prawnej, Klient może zlecić prowadzenie jej w całości, ale także reprezentację na określonych jej etapach lub też sporządzenie jednego lub kilku pism przez adwokata.

Sposób płatności
W zależności od potrzeb klienta i rodzaju sprawy wysokość wynagrodzenia jest:
 • Ryczałt za określoną jednorazową czynność - np. pojedynczą poradę, sporządzenie opinii, umowy lub prowadzenie całej sprawy. Określane przez strony z góry po uzyskaniu pełnej dokumentacji od Klienta. Wynagrodzenie takie jest co do zasady niezależne od nieprzewidzianych zmian w nakładzie pracy kancelarii.
 • Stały miesięczny ryczałt - umowę abonamentową pomiędzy kancelarią i Klientem ze stałym, miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym ustalanym indywidualnie w zależności od rodzaju usług i potrzeb. Model ten pomaga zoptymalizować koszty w swojej firmie i mieć pewność tego, że bez względu na ilość pracy prawnika, poziom wydatków pozostanie niezmienny.
 • Rozliczenie godzinowe lub mieszane – stały mniejszy ryczałt zawierający uzgodnioną liczbę godzin pracy oraz uzgodniona ponad limit stawka godzinowa.
 • Rozliczenie indywidualne - w zależności od rodzaju zleconych spraw w przypadku np. dochodzenie należności.
Terminy płatności
Wynagrodzenie Kancelarii Adwokackiej jest płatne z góry. Istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty lub uzależnienie w części od powodzenia sprawy w formie tzw. premii za sukces (success fee).
Image
  .

Wsparcie pro bono w trakcie pandemii

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców podziękował naszej kancelarii za wykazanie się najwyższą etyką zawodową i profesjonalizmem w ramach akcji ”#Ratuj Biznes”.

Wzięliśmy w niej udział, aby pomóc przedsiębiorcom w pozyskiwaniu środków przysługujących w ramach tzw. Tarcz Antykryzysowych oraz rozjaśniać wątpliwości prawne z tym związane.


Nasza kancelaria

Siedziba

Plac Pocztowy 7/3, 65-305 Zielona Góra

Telefon

690 600 570

E-mail

kancelaria@pietak.pl

Godziny pracy kancelarii

Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 18:00
(po wcześniejszym umówieniu terminu)
Sobota: możliwość spotkania
wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu


Formularz kontaktowy

.