Image

Obsługa prawna firm Zielona Góra

Pomoc prawna dla przedsiębiorców

Kancelaria Adwokacka oferuje kompleksową obsługę klientów biznesowych. Usługi Kancelarii ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im wszechstronnego wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej.
   

Oferowane formy pomocy prawnej


Zakres usług dla przedsiębiorców obejmuje w szczególności:

 • sporządzanie umów oraz opiniowanie umów handlowych,
 • pomoc prawną przy prowadzeniu bieżącej działalności,
 • lokalizowanie i szacowanie ryzyka prawnego,
 • weryfikowanie statusu prawnego kontrahentów,
 • kompleksowa obsługa korporacyjna firm,
 • implementacja i zachowanie ładu korporacyjnego,
 • dochodzenie wierzytelności,
 • pomoc prawną w tworzeniu działalności gospodarczej,
 • tworzenie, likwidacja, przekształcanie spółek prawa handlowego,
 • sporządzanie umów spółki, regulaminów, statutów,
 • sporządzanie uchwał zarządu/zgromadzeń wspólników,
 • wykonywanie obowiązków informacyjnych spółek,
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi we wszystkich instancjach,
 • reprezentowanie w negocjacjach z kontrahentami, bankami, instytucjami, innymi podmiotami gospodarczymi,
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
 • pomoc prawną w zakresie prawa pracy (spory pracodawcy i pracowników, zapłata wynagrodzenia za pracę, nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy),
 • wsparcie w egzekwowaniu należności,
 • przygotowywanie wniosków o interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego,
 • reprezentacja/obrona w sprawach wykroczeniowych, karnych oraz karno-skarbowych,
 • opracowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych,
 • opracowanie dokumentacji dot. przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Formy współpracy z kancelarią

  
Kancelaria proponuje współpracę w różnych formach dostosowanych do potrzeb Klienta. Klientom oferowana jest obsługa prawną na zasadzie stałej współpracy, a także w ramach jednostkowych zleceń. Staramy się dostosować zakres i koszty obsługi prawnej do indywidualnych potrzeb Klienta. Kompleksowa obsługa prawna prowadzona może być w oparciu o różnorodne zasady współpracy:
          
Jednorazowe zlecenie prowadzenia sprawy polega na opracowaniu problemu i reprezentowaniu Klienta przed sądem bądź organem administracyjnym. Po przyjęciu zapytania/zlecenia następuje jego wstępna merytoryczna weryfikacja oraz przedstawienie proponowanej ceny za usługę. W przypadku akceptacji ceny, zawarcie umowy z klientem oraz - gdy jest to niezbędne dla realizacji usługi - odebranie pełnomocnictwa do działania.
   

Okresowa współpraca z Klientem polega na opracowaniu rozwiązań dla określonego problemu lub kontraktu (np. opinia prawna, udział w negocjacjach, ekspertyza, oferta, umowa, itp.) aż do zakończenia zlecenia. Zlecenia rozliczane są z uwzględnieniem nakładu pracy przy wykonywaniu zlecenia, zazwyczaj w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, uzgodnionego z góry.
     
Stała obsługa prawna polega na zawarciu umowy gwarantującej kompleksową i bieżącą obsługę prawną za miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie (ewentualnie za uzgodnioną stawkę godzinową). Stała obsługa prawna ma na celu także reprezentowanie podmiotu (osoby fizycznej bądź prawnej) w aspektach jego działalności prawnej, szczegółowo określonej w podpisanej z Kancelarią umowie, od chwili jej zawiązania do czasu rozwiązania umowy. Zakres spraw prowadzonych przez Kancelarię nie jest w żaden sposób ograniczony. Świadczymy pomoc prawną w zakresie wszystkich problemów prawnych, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy ( lub osoby fizyczne) w swojej działalności, przy czym obsługa może być prowadzona we wszystkich lub tylko wybranych dziedzinach działalności Klienta.

Wysokość i zasady płatności wynagrodzenia

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem, a jego wysokość zależy od nakładu pracy, złożoności zagadnienia prawnego, czasu trwania sprawy oraz charakteru współpracy.
Przed przyjęciem sprawy do prowadzenia Kancelaria dokonuje analizy problemu Klienta, oceniając zarówno niezbędne koszty, jak i szanse osiągnięcia zamierzonego celu. Taki sposób działania umożliwia bezkonfliktową współpracę oraz możliwość przewidzenia przez klienta wydatków związanych ze sprawą. Jedną z zasad funkcjonowania Kancelarii Adwokackiej jest przejrzystość działań, w szczególności to, aby wszelkie ustalenia finansowe były jasne, a Klient nie był dodatkowo zaskakiwany.
Mając na względzie rodzaj sprawy w stosunku do kosztów obsługi prawnej, Klient może zlecić prowadzenie jej w całości, ale także reprezentację na określonych jej etapach lub też sporządzenie jednego lub kilku pism przez adwokata.

Sposób płatności
W zależności od potrzeb klienta i rodzaju sprawy wysokość wynagrodzenia jest:
 • Ryczałt za określoną jednorazową czynność - np. pojedynczą poradę, sporządzenie opinii, umowy lub prowadzenie całej sprawy. Określane przez strony z góry po uzyskaniu pełnej dokumentacji od Klienta. Wynagrodzenie takie jest co do zasady niezależne od nieprzewidzianych zmian w nakładzie pracy kancelarii.
 • Stały miesięczny ryczałt - umowę abonamentową pomiędzy kancelarią i przedsiębiorcą ze stałym, miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym ustalanym indywidualnie w zależności od rodzaju usług i potrzeb. Model ten pomaga zoptymalizować koszty w swojej firmie i mieć pewność tego, że bez względu na ilość pracy prawnika, poziom wydatków pozostanie niezmienny.
 • Rozliczenie godzinowe lub mieszane – stały mniejszy ryczałt zawierający uzgodnioną liczbę godzin pracy oraz uzgodniona ponad limit stawka godzinowa.
 • Rozliczenie indywidualne - w zależności od rodzaju zleconych spraw w przypadku np. dochodzenie należności.
Terminy płatności
Wynagrodzenie Kancelarii Adwokackiej jest płatne z góry. Istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty lub uzależnienie w części od powodzenia sprawy w formie tzw. premii za sukces (success fee).
Image
  .

Wsparcie przedsiębiorców w trakcie pandemii

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców podziękował naszej kancelarii za wykazanie się najwyższą etyką zawodową i profesjonalizmem w ramach akcji ”#Ratuj Biznes”.

Wzięliśmy w niej udział, aby pomóc przedsiębiorcom w pozyskiwaniu środków przysługujących w ramach tzw. Tarcz Antykryzysowych oraz rozjaśniać wątpliwości prawne z tym związane.


Nasza kancelaria

Siedziba

Plac Pocztowy 7/3, 65-305 Zielona Góra

Telefon

690 600 570

E-mail

kancelaria@pietak.pl

Godziny pracy kancelarii

Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 18:00
(po wcześniejszym umówieniu terminu)
Sobota: możliwość spotkania
wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu


Formularz kontaktowy

.