Image

Pomoc prawna w sprawach cywilnych


Czym się zajmujemy

Zakres usług kancelarii świadczonych na rzecz klientów indywidualnych obejmuje między innymi pomoc polegającą na udzielaniu porad, sporządzaniu i weryfikacji umów, wystosowywaniu wezwań do zapłaty oraz reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi.
  
PRAWO CYWILNE


PRAWO CYWILNE

Zakres uslug:
■ sprawy o zapłatę,
■ sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
■ naruszenie dóbr osobistych,
■ zasiedzenie,
■ zniesienie współwłasności,
■ ochrona własności i posiadania,
■ ustanowienie i zniesienie służebności,
■ wynagrodzenie z tytułu bezumownego
   korzystania z rzeczy,
■ odwołanie darowizny,
■ eksmisja.

PRAWO SPADKOWE


PRAWO SPADKOWE

Zakres uslug:
■ przyjęcie i odrzucenie spadku,
■ stwierdzenie nabycia spadku,
■ dziedziczenie gospodarstwa rolnego,
■ dział spadku,
■ zachowek,
■ podważenie testamentu
■ planowanie spadkowe - konsultacje
   w zakresie przekazywania majątku
   za życia i na wypadek śmierci.
  
    
  

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zakres usług:
■ opiniowanie i sporządzanie umów,
■ dochodzenie wynagrodzenia za pracę,
■ przywrócenie do pracy,
■ sprostowanie świadectwa pracy,
■ mobbing w pracy,
■ dochodzenie odszkodowań i odpraw,
■ odwołania od decyzji ZUS, KRUS
■ umorzenie i rozłożenie na raty
   zaległości wobec ZUS i KRUS.
  
  
  

ODSZKODOWANIA


ODSZKODOWANIA

Zakres uslug:
■ odszkodowania powypadkowe,
■ odszkodowania za błąd medyczny,
■ odszkodowania za wypadki przy pracy,
■ odszkodowania z tytułu innych zdarzeń
   powodujących uszkodzenia ciała
   lub rozstrój zdrowia,
■ odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie,
   aresztowanie i skazanie.
  
  
  

PRAWO ADMINISTRACYJNE


PRAWO ADMINISTRACYJNE

Zakres uslug:
■ wnioski o wydanie decyzji przez organ
  administracji publicznej,
■ odwołania od decyzji organu administracji
   publicznej,
■ skarga do Wojewódzkiego Sądu
   Administracyjnego (WSA),
■ skarga kasacyjna do Naczelnego
   Sądu Administracyjnego (NSA).
  
  
  
  

PRAWO KARNEPRAWO KARNE

Zakres usług:
■ obrona podejrzanego (oskarżonego),
■ obrona obwinionego w postępowaniu
   w sprawach o wykroczenia,
■ obrona skazanego w postępowaniu wykonawczym,
■ reprezentacja pokrzywdzonego
   (oskarżyciela posiłkowego),
■ reprezentacja oskarżyciela prywatnego
   (prywatny akt oskarżenia),
■ dochodzenie zadośćuczynienia
   i odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie,
   aresztowanie i skazanie.

PRAWO RODZINNE


PRAWO RODZINNE

Zakres uslug:
■ rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa,
■ umowy majątkowe małżeńskie,
■ przymusowa rozdzielność majątkowa,
■ podział majątku wspólnego małżonków,
■ rozliczenie nakładów,
■ alimenty (ustalenie, zmiana, uchylenie)
■ władza rodzicielska (ograniczenie,
   pozbawienie, zawieszenie, przywrócenie)
■ kontakty z dzieckiem,
■ ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
■ ubezwłasnowolnienie.

PRAWO PODATKOWE


PRAWO PODATKOWE

Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu:
■ obowiązków podatkowych,
■ obowiązków celnych,
■ w sprawach egzekucji administracyjnej
   dot. obowiązków celnych i podatkowych.


Reprezentowanie w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZADZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Zakres usług:
■ konsultacje w zakresie uruchamiania
   i prowadzenia działalności gospodarczej,
■ kompleksowa obsługa prawna firm,
■ bieżące doradztwo prawne,
■ sporządzanie opinii prawnych,
■ negocjowanie i sporządzanie umów,
■ reprezentacja przed sądami i urzędami,
■ windykacja należności.
  
  
  
  

Wysokość i zasady płatności wynagrodzenia

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest indywidualnie z każdym klientem, a jego wysokość zależy od nakładu pracy, złożoności zagadnienia prawnego, czasu trwania sprawy oraz charakteru współpracy.
Przed przyjęciem sprawy do prowadzenia Kancelaria dokonuje analizy problemu klienta, oceniając zarówno niezbędne koszty, jak i szanse osiągnięcia zamierzonego celu. Taki sposób działania umożliwia bezkonfliktową współpracę oraz możliwość przewidzenia przez klienta wydatków związanych ze sprawą. Jedną z zasad funkcjonowania Kancelarii Adwokackiej jest przejrzystość działań, w szczególności to, aby wszelkie ustalenia finansowe były jasne, a Klient nie był dodatkowo zaskakiwany.
Mając na względzie rodzaj sprawy w stosunku do kosztów obsługi prawnej, Klient może zlecić prowadzenie jej w całości, ale także reprezentację na określonych jej etapach lub też sporządzenie jednego lub kilku pism przez adwokata.

Sposób płatności
W zależności od potrzeb klienta i rodzaju sprawy wysokość wynagrodzenia jest:
  • stała (ryczałt) – w kwocie ustalonej z góry za wykonanie określonej czynności lub prowadzenie sprawy np. sporządzenie opinii, rejestracja spółki, sporządzenie umowy
    Ryczałt stosowany jest przede wszystkim w sprawach, w których można oszacować zakres prac i ich czasochłonność.
  • zależna od czasu pracy – w kwocie ustalonej z góry za np. każdą godzinę pracy prawnika.
    Wynagrodzenie od nakładu pracy stosowane jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz w sprawach, gdy nie jest możliwe określenie z góry pełnego zakresu czynności.
  • stała, w formie miesięcznego ryczałtu – z limitem godzin lub bez limitu.
    Ten system wynagrodzenia stosowany jest przede wszystkim przy stałej, długofalowej obsłudze prawnej.
Terminy płatności
Wynagrodzenie Kancelarii Adwokackiej jest płatne z góry. Istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty lub uzależnienie w części od powodzenia sprawy w formie tzw. premii za sukces (success fee).
Image

Jak przygotować się do wizyty w kancelarii

Aby uzyskać pomoc i rozwiązać swój problem trzeba przedstawić adwokatowi cały stan faktyczny, nie zatajając przy tym żadnych szczegółów. Takie szczegóły mogą bowiem okazać się kluczowe dla pomyślnego rozwiązania sprawy. Adwokat zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Dlatego też można być pewnym, że to, co zostało powiedziane w trakcie takiej rozmowy nie zostanie przekazane nikomu innemu. 
W pierwszej kolejności należy dokładnie przemyśleć czego dotyczy problem, określić istotę sprawy i to, co chcemy uzyskać. Konieczne jest podanie na jakim etapie jest obecnie sprawa - czy toczy się już sprawa w sądzie, a także, czy zostało wydane jakieś orzeczenie w sprawie. Jeżeli sprawa już toczy się w urzędzie lub sądzie, bardzo ważna jest informacja pod jaką sygnaturą. Podanie sygnatury ułatwi adwokatowi zapoznanie się z tym, co dotychczas wydarzyło się w sprawie. W takiej sytuacji należy też koniecznie udostępnić adwokatowi wszelką dotychczasową korespondencję z sądu.
Na spotkanie z adwokatem należy zabrać również wszystkie dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla sprawy. Mogą one również zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
  
  


Image


Nasza kancelaria

Siedziba

Plac Pocztowy 7/3, 65-305 Zielona Góra

Telefon

690 600 570

E-mail

kancelaria@pietak.pl

Godziny pracy kancelarii

Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 18:00
(po wcześniejszym umówieniu terminu)
Sobota: możliwość spotkania
wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu


Formularz kontaktowy

.