Image

Mediator sądowy Zielona Góra

Mediacje i negocjacje

Kancelaria Adwokacka Agnieszka Piętak Zielona Góra prowadzi mediacje sądowe oraz pozasądowe, a także świadczy pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, przy udziale doświadczonych mediatorów będących jednocześnie adwokatami.
Oprócz prowadzenia mediacji oferujemy wsparcie naszych Klientów w toku mediacji, w których są stronami, jak również w trakcie procesów negocjacyjnych - np. z bankami, komornikami czy firmami windykacyjnymi.
Image

Czym jest mediacja

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której skonfliktowane strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora samodzielnie dochodzą do porozumienia.

Rola mediatora w procesie mediacji

Mediator jest osobą, która usprawnia komunikację między stronami i pomaga uczestnikom mediacji w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Mediator nie jest sędzią ani arbitrem – jego rolą nie jest rozstrzyganie zaistniałego między stronami sporu. Musi zachować neutralność oraz bezstronność. 

Zasady prowadzenia mediacji

Proces mediacji opiera się o kilka podstawowych zasad, które odnoszą się do każdej mediacji. Są to:
 • dobrowolności - strony wyrażają zgodę na mediację,
 • bezstronności - strony traktowane równo a mediator nie jest stronniczy,
 • poufności - mediacja objęta jest tajemnicą,
 • neutralności - porozumienie w postępowaniu mediacyjnym zostaje wypracowane przez strony,
 • akceptowalności - wyrażenie zgody stron na osobę mediatora, zasady mediacji i reguły postępowania mediacyjnego.

Zasady Mediacji wyznaczają standardy prowadzenia mediacji a także doskonalenia się mediatorów. Ich źródło leży w rozporządzeniach Rady Europy dot. mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów a także w Kodeksie Etycznym Mediatorów uchwalony przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w 2008 roku.

Korzyści z mediacji

Właściwie przeprowadzona mediacja zapewnia:

 • szybkie załatwienie sprawy,
 • mniej formalności - w porównaniu z postępowaniem sądowym,
 • niższe koszty,
 • poufność,
 • mniej negatywnych emocji, a także możliwość utrzymania dobrych relacji z drugą stroną sporu.

Dlaczego skorzystać z mediacji

Dzięki mediacji istnieje możliwość z jednej strony zachowania lub odbudowania dobrych relacji z drugą stroną konfliktu, z drugie zaś ułożenia stosunków z drugą stroną w sposób głębszy niż w przypadku sprawy sądowej
Postępowanie mediacyjne pozwala poznać i zrozumieć stanowisko drugiej strony. W czasie spotkania wspólnego strony przedstawiają swój punkt widzenia, swoje spostrzeżenia, opinie, uczucia oraz propozycje rozwiązania konfliktu.

Kierując sprawę na drogę postępowania sądowego, traci się kontrolę nad wynikiem postępowania. Całość rozstrzygnięcia oddaje się w ręce sądu. 
Kierując natomiast sprawę do mediacji, zachowuje się pełny wpływ na to, jak zakończy się spór. Wspólnie z drugą stroną konfliktu są ustalane zasady działania oraz jest dokonywany wybór mediatora - osoby z autorytetem, do której obie strony mają zaufanie. W przeciwieństwie do postępowania sądowego, w przypadku mediacji, to od stron konfliktu zależy, jak i kiedy zakończy się konflikt.

Mediacja pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze również po zakończeniu sporu - według szacunków, jeśli spór zakończył się ugodą, w 80% przypadków strony konfliktu wykonują porozumienie dobrowolnie. Nie jest potrzebna egzekucja przez komornika.

Ugoda mediacyjna zatwierdzona przez Sąd ma moc wyroku sądowego.
Jeżeli jedna ze stron nie wykonuje ugody, istnieje możliwość wystąpienia do sądu o nadanie ugodzie klauzuli wykonalności i skierowania jej do egzekucji.

Koszt mediacji

Mediacje umowne (pozasądowe)
Koszty mediacji pozasądowej określa umowa mediatora ze stronami. W przypadku mediacji pozasądowej, wysokość wynagrodzenia mediatora i zwrot jego wydatków poniesionych w związku z przeprowadzeniem mediacji wynikają z cennika ośrodka mediacyjnego lub strony uzgadniają je razem z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji. Mediacje w sprawach cywilnych: rodzinne, cywilne, ze stosunku pracy, gospodarcze są odpłatne. Koszty mediacji ponoszą strony mediacji. Postępowanie mediacyjne polega na przeprowadzeniu spotkań informacyjnych, odrębnie z każdą ze stron mediacji, a następnie na przeprowadzeniu spotkania wspólnego. Liczba spotkań wspólnych zależy od woli stron. Każde spotkanie jest odpłatne. Czas każdej sesji nie powinien przekraczać 2 godzin. Na pierwszym spotkaniu wspólnym strony podpisują z mediatorem umowę o przeprowadzenie mediacji, w której określają wynagrodzenie mediatora, ewentualną liczbę spotkań, warunki płatności (która ze stron i w jakiej części ponosi koszty mediacji).

Ważne! W sprawach, w których powód przed wytoczeniem powództwa wziął udział w mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego opłata stała lub stosunkowa od pozwu podlega obniżeniu o dwie trzecie, nie więcej jednak niż o 400 złotych.
Aby skorzystać z tej preferencji, wraz z pozwem należy złożyć zaświadczenie wydane przez mediatora potwierdzające ten fakt - wystawiamy takie zaświadczenie na prośbę strony mediacji.

_______________________

 

Mediacje ze skierowania sądu

W przypadku mediacji skierowanej przez Sąd opłatę, wydatki i koszty postępowania mediacyjnego rozlicza mediator według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym z dnia 20 czerwca 2016 r. (Dz.U. poz. 921):
 • W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.
 • W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.
Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:
 • przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,
 • wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie,
 • korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.
 • w razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych. 

Wynik mediacji nie ma wpływu na wynagrodzenie mediatora.

_______________________


Opłata mediacyjna w sprawach o prawa niemajątkowe oraz w sprawach rodzinnych wynosi
:

 • 150 zł – sesja mediacyjna w sprawie (trwającą do dwóch godzin),
 • 100 zł – każda następna rozpoczęta godzina danej sesji mediacyjnej,
 • 50 zł – spotkanie podczas którego strony podpisują porozumienie (czas trwania 30 minut),
 • 50 zł - sporządzenie porozumienia mediacyjnego (ugody sądowej).

Mediacja cywilna z określona wartością przedmiotu sporu:

 • 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 300 zł i nie więcej niż 5.000 zł za całość postępowania mediacyjnego. 

Wartość przedmiotu sporu strony określają wspólnie i wartość ta jest ujmowana w później sporządzonej ugodzie. Jeżeli w danej mediacji prowadzone są sprawy majątkowe i niemajątkowe, koszty mediacji są ustalane indywidualnie. W razie konieczności sporządzenia opinii, odrębnie naliczane są koszty np. opinii ekspertów i biegłych.

 
Opłata za mediację jest pobierana z góry przed umówionym terminem spotkania mediacyjnego.

Nasza kancelaria

Siedziba

Plac Pocztowy 7/3, 65-305 Zielona Góra

Telefon

690 600 570

E-mail

kancelaria@pietak.pl

Godziny pracy kancelarii

Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 18:00
(po wcześniejszym umówieniu terminu)
Sobota: możliwość spotkania
wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu

Formularz kontaktowy